-n-la-gi-trong-c

\n là gì, \n trong C được sử dụng trong các câu lệnh như thế nào. Các lưu ý khi sử dụng \n để tránh phát sinh các lỗi trong lập trình C. Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây

\n là gì trong C

Đầu tiên chúng ta hãy quan sát 2 chương trình dưới đây để nhận ra điểm chung của cú pháp \n trong cả 2 chương trình

cu-phap-n-xuong-dong

Chương trình thứ nhất

cu-phap-n-trong-c-la-gi

Chương trình thứ 2

Cả 2 chương trình đều có chung 1 đặc điểm đó là cú pháp \n được sử dụng trong câu lệnh thông báo ra màn hình printf

Trong ngôn ngữ lập trình C, \n là cú pháp xuống dòng ngay sau khi thực hiện 1 thao tác nào đó

Ví dụ:

printf(“Nhap vao ten cua ban: \n”);

Thì ngay sau khi thông báo được xuất ra màn hình, con trỏ chuột cũng đồng thời xuống dòng

Còn trong trường hợp:

printf(“Nhap vao ten cua ban: ”); không có \n thì con trỏ chuột sẽ ở cuối và vẫn ở ngay dòng thông báo vừa được xuất ra màn hình

-n-la-gi-trong-c

Mục đích của câu lệnh này đó là giúp người lập trình dễ dàng nhập dữ liệu vào và quan sát các số liệu một cách dễ dàng và hạn chế xảy ra các sai sót.

Một số ví dụ về câu lệnh \n

Ví dụ 1: 

Chương trình 1:

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char ten;
 •     printf(“Nhap ten cua ban: “);
 •     scanf(“%s”, ten);
 •     printf(“Ten cua ban la: “, ten);
 •     return 0;
 • }

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

cau-lenh-n-trong-c

Trong trường hợp này không có cú pháp xuống dòng \n nên kết quả xuất ra màn hình sẽ được hiển thị trên cùng 1 dòng

Ví dụ 2: 

Chương trình 2:

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char ten;
 •     printf(“Nhap ten cua ban: \n”);
 •     scanf(“%s”, ten);
 •     printf(“Ten cua ban la: “, ten);
 •     return 0;
 • }

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

cau-lenh-xuong-dong-n-trong-c

Trong trường hợp này, ở câu lệnh: printf(“Nhap ten cua ban: \n”); có sử dụng \n nên khi thông báo ra màn hình thì con trỏ chuột lập tức được xuống dòng. Còn ở câu lệnh thứ 2 không có \n nên kết quả trả về cùng trên 1 dòng.

Ví dụ 3: 

 • #include <stdio.h>
 •  int main() {
 •     char ten;
 •     printf(“Nhap ten cua ban: \n”);
 •     scanf(“%s”, ten);
 •     printf(“Ten cua ban la: \n”, ten);
 •     return 0;
 • }

Kết quả khi chạy chương trình sẽ là:

cu-phap-xuong-dong-n-trong-c

Trong trường hợp này cả 2 dòng thông báo nhập và xuất dự liệu đều có sử dụng \n nên kết quả là con trỏ chuột sẽ tự động xuống dòng sau mỗi dòng lệnh.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *